Loading
2014. 4. 29. 00:03 - WINNER 교육전략

[수1 이론 45탄] 분수식과 시그마 02

 

 

 01. 분수식 시그마 02 시작하며...

 

 

 

 

02. 기초지식 

 

 

 

 

 

  AD TIME /  즐겨찾기, 네이버 이웃은 사이드바에 있어요~~

     

 

 

 

03. 분수식 시그마 구하기

 

 

  

 

  

 

댓글을 입력하세요