Loading
2021. 10. 26. 16:01 - 교육전략

행렬을 통한 좌표 변환

01. 정사각형을 1개 만들기 

O=(0,0)

A=(1,0)

B=(0,1)

C=(1,1) 

 

Polygon[O,A,C,B]

 

02. 수열 2개를 이용하여 바둑판 만들기 

Sequence(Sequence(Polygon((t, k),(t + 1, k),(t + 1, k + 1),(t, k + 1)), k, -10, 10), t, -10, 10)

 

 

03. 행렬을 통한  바둑판 좌표 변환   

Sequence(Sequence(Polygon( m1*(t, k),m1*(t + 1, k),m1*(t + 1, k + 1),m1*(t, k + 1)), k, -10, 10), t, -10, 10)

 

 

 

 

'geogebra' 카테고리의 다른 글

Factors 02  (0) 2022.02.25
논리 명령어 CountIf (세기조건)  (0) 2021.09.28
슬라이더 1회 왕복 만들기  (0) 2021.09.17

댓글을 입력하세요